Regulamin

Regulamin szkoleń Centrum Szkoleniowego Prospeo

Warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Prospeo Sp. z o. o.

     I.        Postanowienia ogólne

1.1.     Definicje

1.1.1. Organizator – organizatorem szkolenia jest marka handlowa firmy Prospeo Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Granicznej 17, 26-600 Radom, REGON 363224988, NIP 948-260-51-59, zwanego dalej „Organizatorem”, „Centrum Szkoleniowym Prospeo”, „Prospeo”.

1.1.2. Zamawiający – osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, Szczególnych Warunkach Umowy, dokumentach stanowiących załączniki do tych warunków, a także w zgłoszeniu udziału w szkoleniu lub zamówieniu usługi doradczej.

1.1.3. Uczestnik – osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia do skorzystania ze Szkolenia. Zamawiający może występować równocześnie w roli Uczestnika.

1.1.4. Szkolenie – szkolenie, kurs, warsztat, konferencja lub przedsięwzięcie o podobnym charakterze organizowane przez Organizatora, o określonej tematyce, zakresie, terminie oraz we wskazanym miejscu.

1.1.5. Prowadzący – osoba wskazana przez Organizatora, odpowiedzialna za przeprowadzenie w jego imieniu Szkolenia.

1.1.6. Konsultant – osoba wskazana przez Organizatora, odpowiedzialna za wykonanie w imieniu Organizatora Doradztwa.

1.1.7. Siła wyższa – zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia, w chwili zawierania Umowy o szkolenie takie jak np. klęski żywiołowe, akty terrorystyczne, wojny, mobilizacje, zamknięcie granic, strajki generalne, akty organów władzy państwowej lub administracji publicznej, niezależne od Organizatora awarie techniczne, itp.

1.2.  Inne postanowienia

1.2.1. Szkolenia odbywają się przy al. Komisji Edukacji Narodowej 93 w Warszawie, w formie zdalnej (online) lub w miejscy wskazanym przez Zamawiającego.

1.2.2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2023 roku do odwołania.

    II.        Zasady świadczenia usług – organizacji Szkoleń

2.1. Szkolenia organizowane są przez firmę Prospero zgodnie z zasadami:

2.1.1. Poufności – zarówno Prowadzący, jak i Konsultanci są zobowiązani do zachowania tajemnicy w zakresie przeprowadzanych Szkoleń.

2.1.2. Niezależności – Organizator oraz jego personel zaangażowany w prowadzenie Szkolenia udzielają porad w interesie Zamawiającego, nie zaś kierując się interesami osób trzecich.

2.1.3. Samodzielności Zamawiającego – Prowadzący oraz Konsultanci nie ingerują w swobodę podejmowania decyzji Uczestnika Szkolenia, nie mogą oni w żadnym wypadku podejmować decyzji za Zamawiającego lub Uczestnika.

2.1.4. Aktualności i rzetelności informacji – Organizator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, by prowadzone przez jego personel Szkolenia były rzetelne i odzwierciedlały stan rzeczywisty.

   III.        Oferowane szkolenia

3.1. Organizator organizuje usługę szkoleniową w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie przedstawionej pod adresem internetowym Centrum Szkoleniowego Prospeo, tj. https://szkolenia.prospeo.com.pl/katalog-szkolen/.

  IV.        Uczestnictwo w szkoleniach

4.1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniach jest zgłoszenie dokonywane przez Zamawiającego za pomocą formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie https://szkolenia.prospeo.com.pl/,na adres e-mail szkolenia@prospeo.com.pl lub telefonicznie: 502 841 999.

4.2. Inne formy zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniach niż wskazane powyżej są możliwe po uprzednim porozumieniu z Organizatorem.

4.2. Warunkiem rejestracji jest wskazanie przez Uczestnika poprawnych danych kontaktowych i podmiotu zobowiązanego do uiszczenia należności.

4.3. Zgłaszając chęć udziału w Szkoleniu, Zamawiający ma obowiązek wypełnić i dostarczyć na adres e-mail Organizatora lub poprzez system zgłoszeń niezbędne dokumenty, dane i wszystkie wymagane informacje, których lista jest publikowana w formie i miejscu przyjętym dla danego Szkolenia.

4.4. Organizator prześle na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w zgłoszeniu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w Szkoleniu po weryfikacji niezbędnych dokumentów i zaksięgowaniu opłaty (chyba że warunki danego Szkolenia przewidują inaczej).

4.5. Przesłane przez Organizatora potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem realizacji Szkolenia. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzająca odpowiedź od Organizatora.

4.6. Harmonogram, miejsce i inne ważne informacje dotyczące Szkolenia zostaną przesłane do Uczestnika szkolenia na adres e-mail podany przez Zamawiającego w zgłoszeniu.

    V.        Rezygnacja z uczestnictwa

5.1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić Organizatorowi na adres e-mail szkolenia@prospeo.com.pl lub telefonicznie +48 502 841 999.

5.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w danym Szkoleniu Uczestnik ma prawo do wybrania innego terminu tego samego programu szkolenia. Jednak nowe Szkolenie nie może być zaplanowane w terminie późniejszym niż dwa miesiące od pierwotnego terminu szkolenia.

5.3. Zamawiający ma prawo zmieniać Uczestników w dowolnym momencie przed rozpoczęciem Szkolenia.

5.4. Rezygnację ze zgłoszenia Zamawiający bądź Uczestnik może zgłosić nie później niż trz dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

5.5. Za termin zgłoszenia rezygnacji ze Szkolenia uznaję się termin doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji w sposób zaznaczony w regulaminie.

5.6. Nieobecność Uczestnika w umówionym terminie Szkolenia nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Szkolenie.

  VI.         Prawa i obowiązki Uczestnika

6.1. Zamawiający lub Uczestnik ma prawo do:

6.1.1. Aktywnego udziału w Szkoleniu.

6.1.2. Korzystania z udostępnionych przez Organizatora materiałów dydaktycznych po zakończeniu Szkolenia.

6.1.3. Otrzymania materiałów szkoleniowych oraz innych niezbędnych do udziału w Szkoleniu pomocy, jeśli zostały one określone w ofercie.

6.1.4. Otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w Szkoleniu.

6.2. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do:

6.2.1. Osobistego potwierdzenia obecności na Szkoleniu.

6.2.2. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do założenia indywidualnego konta w serwisie: https://szkolenia.prospeo.com.pl/moje-konto/, aby uzyskać dostęp do certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.

6.2.3. Zachowania zasad współżycia społecznego i poszanowania mienia Organizatora oraz jego podwykonawców.

 VII.        Terminy szkoleń i ich zmiany

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego Szkolenia w czasie nie krótszym niż dwa dni od planowanego terminu szkolenia.

7.2. W przypadku odwołania Szkolenia Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mail lub telefonicznie.

7.3. W przypadku odwołania Szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie, według wyboru Zamawiającego.

VIII.        Ceny szkoleń, warunki płatności, rabaty

8.1. Wysokość opłaty za Szkolenie podana jest w opisie wybranego terminu szkolenia.

8.2. Podana w opisie kwota za szkolenie indywidualne dotyczy maksymalnie 5 uczestników. W przypadku, gdy liczba uczestników będzie większa cena ulega zmianie.

8.3. Ceny Szkoleń obejmują: koszt Szkolenia, materiały dydaktyczne oraz certyfikat.

8.4. Ceny Szkoleń podane są w kwotach netto w złotych polskich (PLN). Ceny podlegają opodatkowaniu stawką 23% VAT, z wyjątkiem zajęć zwolnionych z VAT na podstawie art. 43 pkt 26 i pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, tekst jednolity).

8.5. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania należności za szkolenie w formie zaliczki w pełnej wysokości kwoty na podstawie wystawionej faktury proformy.

8.6. Nieuregulowanie należności nie stanowi domniemania rezygnacji ze szkolenia w rozumieniu pkt. 5 niniejszego Regulaminu.

  IX.         Prawa autorskie

9.1. Zamawiający ani Uczestnik nie nabywa praw autorskich majątkowych do materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie Szkolenia. Prawem autorskim chronione są wszystkie materiały powstałe w ramach Szkoleń.

9.2. Wszelkie materiały objęte prawami, o których mowa powyżej oraz te upublicznione przez Organizatora, można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i wyłącznie w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia.

9.3. Organizator nie zezwala na żadne upowszechnianie, powielanie, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie czy wprowadzenia zmian materiałów powstałych w trakcie Szkolenia.

    X.        Reklamacje

10.1. Zamawiający/Uczestnik ma prawo złożyć reklamację, jeśli ma zastrzeżenia do kwestii związanych ze Szkoleniem.

10.2. Reklamację należy złożyć w formie e-mailowej na adres: szkolenia@prospeo.com.pl w terminie nieprzekraczającym 14 dni od realizacji ostatniego dnia Szkolenia.

10.3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości e-mail. W przypadku szczególnie skomplikowanych sytuacji zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o przedłużeniu terminu jej rozpatrywania.

10.4. Zgłaszający reklamację ma możliwość w terminie 3 dni roboczych od otrzymania postanowień do zgłoszenia swoich uwag. W przypadku braku odpowiedzi w przewidzianym terminie przyjmuje się reklamację za zaakceptowaną.

  XI.         Ochrona danych osobowych

11.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

11.2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem szkolenia.

   XII.      Oświadczenie Zamawiającego będącego płatnikiem VAT

12.1. Potwierdzam, że jestem osobą uprawnioną do obciążenia płatnością firmy, której dane podałem przy rejestracji.

12.2. Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT i upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu potwierdzającego jej odbiór.

XIII.        Dodatkowe Oświadczenia Zamawiającego

13.1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach organizacji szkolenia oraz marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późn. zm.).

XIV.        Postanowienia końcowe

14.1. Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym/Uczestnikiem Szkolenia podlega prawu polskiemu.

14.2. Wszelkie powiadomienia, oświadczenia, dokumenty, itp. związane ze Szkoleniem będą przesyłane do Uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w formularzu zgłoszeniowym (chyba że postanowienia danej umową stanowią inaczej).

14.3. Strony postanawiają wszelkie spory istniejące, powstałe lub mogące powstać w przyszłości bezpośrednio bądź pośrednio w związku z realizacją umowy oddać pod rozstrzygnięcie sądu p